دوره های آموزشی که در حال حاضر قابلیت اجرایی شدن دارند

ردیف نام دوره
1 مدیریت کسب و کار
2 آشنایی با سبک های رهبری در راستای کسب و کار
3 مدل های تعالی کسب و کار
4 خلق کسب و کار
5 قوانین کسب و کار
6 طراحی و تدوین طرح کسب و کار
7 مدیریت و کنترل پروژه های کسب و کار
8 تعالی منابع انسانی
9 مدیریت استعداد
10 کارآفرینی
11 مدیریت راهبردی
12 مدیریت بازار و مشتری
13 مبانی و اصول مدیریت کیفیت
14 توسعه تفکر راهبردی
15 مدیریت سرمایه های دانشی
16 مدیریت تحقیق و طراحی نظام نوآوری در سازمان