اعضای هیئت مدیره انجمن

همه با هم برای تعالی ایران

 

image دکتر غلامرضا توکلی

image دکتر منوچهر منطقی

image دکتر عادل آذر

image دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

image دکتر مسعود موحدی

image مهندس فریماه آگند

image مهندس علیرضا محمودآبادی

image مهندس غلامرضا نصرآبادی

 

 

اعضاء هیئت مدیره  دوره دوم

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/مهندس) سمت
1 دکتر منوچهر منطقی رئیس
2 دکتر حمیدرضا فرتوک زاده نایب رئیس
3 دکتر جهانشاه چرختاب مقدم خزانه دار
4 دکتر غلامرضا توکلی عضو
5 دکتر عادل آذر عضو
6 مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی دبیر اجرایی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)
1 دکتر علیرضا محمودآبادی
2 مهندس عبدالرحیم رکوعی

بازرسان:

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)
1 ایرج معصومی باران اصلی
2 سید ابراهیم پیروان علی البدل