اعضای اصلی هیات مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران


1- دکتر ابراهیم محمودزاده رئیس هیات مدیره
2- دکتر سید مجید ابن الرضانایب رئیس
3- دکتر افشار بازیار خزانه دار
4- دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری عضو
5- مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی عضو


اعضای علی البدل هیات مدیره
1- دکتر محمدرضا آذرآئین
2- دکتر جهانشاه چرختاب مقدم 

 

آقای  دکتر یونس نظری به سمت  بازرس اصلی 

آقای  دکتر ایرج معصومی باران  به سمت بازرس علی البدل