اعضای هیئت مدیره انجمن

همه با هم برای تعالی ایران

 

image دکتر غلامرضا توکلی نایب رئیس هیئت مدیره

image دکتر منوچهر منطقی رئیس هیئت مدیره

image دکتر عادل آذر

image دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

image دکتر مسعود موحدی

image مهندس فریماه آگند

image مهندس علیرضا محمودآبادی

image مهندس غلامرضا نصرآبادی