اعضاء هیئت مدیره  دوره دوم

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/مهندس) سمت
1 دکتر منوچهر منطقی رئیس
2 دکتر حمیدرضا فرتوک زاده نایب رئیس
3 دکتر جهانشاه چرختاب مقدم خزانه دار
4 دکتر غلامرضا توکلی عضو
5 دکتر عادل آذر عضو
6 مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی دبیر اجرایی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)
1 دکتر علیرضا محمودآبادی
2 مهندس عبدالرحیم رکوعی

بازرسان:

ردیف نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)
1 ایرج معصومی باران اصلی
2 سید ابراهیم پیروان علی البدل