هدف

ایجاد هماهنگی برخی فعالیت های کمیته های تخصصی و انجمن و اتخاذ روش یکنواخت و یکسان در انجام فعالیت های کمیته های تخصصی

ماده1- تعاریف

1/1- منظور از انجمن در این آیین نامه، انجمن تعالی کسب و کارایران است.

2/1- منظور از کمیته در این آیین نامه، کمیته تخصصی در هر یک از حوزه های تخصصی وابسته به انجمن می باشد.

ماده2- ضوابط

1/2- کلیه آیین نامه ها که توسط کمیته ها برای ایجاد ضوابط و مقررات برای فعالیت ها نوشته می شود پس از تایید رئیس کمیته ذیربط می بایست به تصویب هیئت مدیره انجمن رسانده شود.

2/2- تدوین و جاری سازی دستورالعمل ها و روش های اجرای کار، به شرط آن که در چارچوب آیین نامه های مصوب انجمن تدوین شده باشد، با تایید رئیس کمیته مربوط قابلیت اجرا داشته و پس از تایید، می بایست یک نسخه با مهر معتبر برای سوابق به دبیرخانه انجمن ارسال گردد.

3/2- آن دسته از مکاتبات کمیته ها با اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از انجمن که به نام و یا سربرگ انجمن توسط کمیته ها انجام می شود و برای انجمن تعهد اعتباری و یا مالی در پی دارد، با پاراف رئیس کمیته و امضاء مجاز انجمن ارسال خواهد شد، در سایر موارد مکاتبات با امضاء رئیس کمیته انجام شده و رونوشت آن برای دبیرخانه انجمن ارسال می گردد.

ماده3- برنامه ها

1/3- کمیته ها موظفند در دی ماه هر سال برنامه ها و برآورد درآمد و هزینه فعالیت های مربوطه خود را جهت تصویب هیئت مدیره و همچنین درج در برنامه های سالانه انجمن، به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

2/3- پس از تصویب و ابلاغ برنامه ها توسط انجمن، کمیته ها موظف به ارائه گزارش عملکرد بر طبق برنامه در دوره های سه ماهه در سال برنامه خواهند بود.

3/3- کمیته ها می بایست به نحوی برنامه ها و فعالیت های خود را تنظیم و اجرا نمایند که از نظر هزینه ها خودکفا بوده و درآمدها کفاف اجرای برنامه ها را محقق سازد.

4/3- دبیرخانه انجمن موظف است، بر اساس برنامه مصوب و حسب درخواست ریاست کمیته خدمات پشتیبانی لازم را نظیر ارائه خدمات مشاوره ای در مورد چگونگی اجرای امور، برای موارد عمومی و فعالیت عادی به کمیته ها ارائه نماید.

ماده4- روش های اجرای انجام فعالیت های کمیته ها

1/4- تشکیل مراکز مشاوره

مراکز مشاوره ای توسط اعضاء کمیته های تخصصی، در حوزه تخصصی مربوطه به منظور ارائه مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن تشکیل و اعضاء مرکز مربوطه نسبت به ارائه مشاوره اقدام می نمایند، در این راستا گزارش عملکرد هر یک از مراکز در این زمینه شامل اهم اطلاعات مربوط به شخص مشاوره گیرنده، مرکز مشاوره دهنده، میزان ساعت، تاریخ، موضوع و سایر موارد مورد نیاز به صورت سه ماه یکبار به دبیرخانه انجمن اعلام می گردد.

دبیرخانه انجمن موظف به ثبت اطلاعات مزبور و ارائه گزارش جمع بندی شده به هیئت مدیره انجمن خواهد بود.

حق الزحمه مشاورین، از محل حمایت های مالی حامیان و یا حق عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط همان کمیته جذب شده اند، در پایان هر سال توسط هیئت مدیره انجمن با توجه به عملکرد و میزان رضایت مشاوره گیرندگان تعیین و پرداخت می گردد.

2/4- ترجمه یا تالیف کتاب

کمیته اطلاعات مربوط به عنوان، محتوا، نام نویسنده، تعداد صفحات، خلاصه ای از مفهوم کتاب همچنین برآورد هزینه، فروش، درآمد و همچنین شیوه توزیع و چگونگی مشارکت کمیته در تدوین و توزیع و فروش به هیئت مدیره انجمن ارائه و پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره، به طریق ذیل نسبت به تدوین، چاپ و توزیع اقدام می شود.

انجمن بر اساس ضوابط و آیین نامه مصوب چاپ کتاب انجمن، با مولف یا مولفین معرفی شده توسط کمیته مزبور، قرارداد منعقد می نماید و در این راستا، تدوین یا ترجمه کتب توسط کمیته و چاپ و توزیع آن به عهده انجمن خواهد بود.

حق الزحمه تدوین/ترجمه بر اساس آیین نامه مصوب چاپ کتاب انجمن تعیین و پرداخت می گردد و در صورتی که کمیته در توزیع و فروش کتاب مشارکت نماید، 20% قیمت پشت جلد از بابت فروش هر جلد کتاب به عنوان حق الزحمه فروش در نظر گرفته و پرداخت می گردد.

3/4- برگزاری همایش ها یا دوره آموزشی تخصصی

کمیته، اطلاعات لازم در مورد همایش نظیر برنامه و محتوا، زمان، مدت، استاد مدعو، برآورد هزینه، درآمد، پیشنهاد حق ثبت نام، چگونگی اطلاع رسانی و غیره را جهت تصویب هیئت مدیره، حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری اعلام می نماید.

1/3/4- در صورتی که همایش یا دوره آموزشی راسا توسط کمیته اجرا گردد، کمیته بر اساس تصویب هیئت مدیره انجمن نسبت به برگزاری همایش یا دوره آموزشی اقدام و ارزیابی وضعیت شرکت کنندگان توسط دبیرخانه انجمن انجام و نتایج آن به هیئت مدیره و کمیته ذیربط اعلام می گردد.

در راستای این بند 20% سود برای انجمن، 20% سود برای هزینه های آینده کمیته در انجمن در حساب کمیته و 60% باقی مانده بین مجریان و برگزارکنندگان با اعلام رئیس کمیته توزیع می گردد.

تبصره: در صورت اجرای روش قوق، کلیه فعالیت ها اعم از تدوین محتوا، عملیات اجرایی و پشتیبانی به عهده کمیته خواهد بود.

2/3/4- در صورتی که همایش یا دوره آموزشی مصوب، حسب تقاضای کمیته توسط انجمن برگزار گردد پس از پرداخت کلیه هزینه ها 40% مجموع هزینه ها از بابت حق الزحمه اجرای کار برای انجمن و سود باقی به شیوه مندرج در بند 1/3/4 توزیع می گردد.

4/4- پروژه ها

1/4/4- کمیته ها بر اساس برنامه مصوب سالانه، مجاز به طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی، آسیب شناسی و ... در مورد مدیریت دانش در حوزه تخصصی خود، در شرکت ها و موسسات و ... می باشند. در این راستا، قرارداد ذیربط ضمن رعایت ضوابط انجمن، پس از نهایی شدن توسط هیئت مدیره انجمن تایید و امضاء شده و کمیته موظف به اجرا با کیفیت مطلوب و در زمان تعیین شده خواهد بود و هیئت مدیره انجمن به عنوان امین مشتری حق نظارت دائم و مستمر بر انجام پروژه را دارا خواهد بود.

 2/4/4- در صورت شکایت مشتری و یا عدم رعایت کیفیت و زمان انجام کار، و یا به هر دلیل دیگرکه بنا به تشخیص و رای هیئت مدیره انجمن، کمیته اجرا کننده پروژه، نتواند و یا صلاحیت اجرای پروژه را احراز ننماید، هیئت مدیره انجمن می تواند نسبت به خلع ید از مجریان ذیربط اقدام و ادامه پروژه را به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

3/4/4- کمیته ها می توانند اجرای هر یک از پروژه ها و برنامه های انجمن را بنا به تخصص خود از انجمن درخواست نمایند، در صورت تایید هیئت مدیره، پروژه مذکور به کمیته درخواست کننده بر اساس تنظیم تفاهم نامه واگذار می گردد.

4/4/4- کلیه خدمات پشتیبانی اجرای پروژه ها نظیر چاپ، تکثیر، توزیع، ایاب و ذهاب و ... به عهده کمیته و یا کارفرمای ذیربط، بر اساس قرارداد مربوطه خواهد بود.

5/4/4- از مبلغ قرارداد، پس از اعمال کسورات قانونی، 30% سهم انجمن، 20% به حساب کمیته برای هزینه های فعالیت های جانبی کمیته و 50% مابقی بین تیم اجرایی به عنوان حق الزحمه حسب اعلام مجری اصلی پروژه، توزیع خواهد شد.

6/4/4- مجری اصلی و اعضاء تیم هر پروژه، کتبا توسط رئیس کمیته در بدو شروع هر پروژه می بایست به انجمن معرفی گردند و همچنین تغییرات احتمالی در آن ها در طول اجرای پروژه، می بایست سریعا به انجمن اعلام گردد.

ماده5- سایر موارد

1/5- کلیه درآمدهای کمیته هاتحت هر عنوان، ابتدا می بایست به حساب انجمن واریز و هزینه ها نیز از همان حساب، حسب درخواست رئیس کمیته یا مجری اصلی پروژه (فقط در مورد پروژه ها) به همراه ارائه مستندات قانونی پس از تایید خزانه دار انجمن بر اساس ضوابط و مصوبات ذیربط پرداخت می گردد.

2/5- کمیته ها می توانند با توجه به عملکرد خود و از محل ذخیره حساب که نزد انجمن دارند، مبلغی را به عنوان تنخواه از انجمن درخواست و با تایید خزانه دار انجمن ضمن ارائه تضمین لازم، آن را دریافت نمایند. تعیین دوره زمانی تسویه تنخواه، طبق دستورالعمل تنخواه تعیین می گردد، در هر صورت برای تمدید تنخواه ارائه مستندات هزینه های قانونی ذیربط ضروری است.

3/5- هیئت مدیره انجمن در پایان هر سال، با توجه به برنامه و عملکرد، تعداد اعضاء حقیقی و حقوقی معرفی شده توسط کمیته، فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پروژه ها، جلب حمایت های مادی و معنوی از انجمن و همچنین فعالیت های اقتصادی کمیته مزبور، پاداش عملکرد تعیین و از محل ذخیره درآمد کمیته پرداخت می نماید.

4/5- کمیته ها موظفند، قبل از اجرای هر یک از فعالیت های خود، شرح فعالیت، برآورد درآمد و هزینه به همراه شرح کامل فعالیت، چگونگی و میزان اثربخشی و ... به دبیرخانه انجمن اعلام و پس از تصویب هیئت مدیره انجمن، نسبت به اجرا اقدام نمایند.

5/5- سایر موارد که در این آیین نامه پیش بینی نشده است؛ حسب تصمیم هیئت مدیره انجام می گیرد.

ماده6- تغییرات

هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با تصویب هیئت مدیره انجمن انجام می گردد.

این آیین نامه در 6 ماده 18بند در تاریخ 01/06/95 به تصویب هیئت مدیره انجمن رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.