1- هدف:
به منظور پرداختن به موضوعات خاصی، به تفصیل و به صورت تخصصی و حل مشکلات موجود و مطرح شده در آن زمینه، بنا بر نیاز، گروه های تخصصی انجمن تشکیل خواهد شد.


2- محدوده کاربرد:
مفاد این روش اجرائی در مراحل تشکیل گروه های تخصصی انجمن مورد استفاده و اجراء قرار می گیرد.
3- مفاهیم و اختصارات:
ندارد
4- مسئولیت ها:
مسئولیت اجرای این روش بر عهده دبیرخانه انجمن و مسئولیت بررسی و تایید شرایط متقاضیان بر عهده کمیته اجرائی عضوگیری است.
5- شرح عملیات:
الف)عضوگیری گروه های تخصصی:
هر یک از اعضاء انجمن می توانند با انتخاب خود عضو یکی از گروه های تخصصی مصوب هیئت مدیره شوند.
ب)نحوه عملکرد گروه های تخصصی:
1-5- اعضاء یک گروه تخصصی به دعوت رئیس انجمن جلسه ای با حضور کلیه اعضای گروه تشکیل داده و 5 یا 7 نفر را به عنوان " هیئت اجرایی موقت گروه تخصصی " انتخاب می نمایند. این هیئت پس از انجام وظایف ذیل، جلسه مجددی برگزار (( هیئت اجرایی گروه تخصصی)) به شکل یک کمیته 5 یا 7 نفره انتخاب خواهند شد.
الف) تدوین آیین نامه داخلی گروه تخصصی و پیشنهاد جهت تصویب در هیئت مدیره انجمن
ب) پیشنهاد شرایط عضویت در هیئت اجرایی گروه تخصصی جهت تصویب در هیئت مدیره انجمن 
ج) هماهنگی با هیئت مدیره انجمن جهت برگزاری انتخابات هیئت اجرایی گروه تخصصی طبق آیین نامه داخلی مصوب گروه تخصصی
2-5- هیئت اجرایی گروه های تخصصی پس از تشکیل وظایف ذیل را به انجام میرساند:
1-2-5: تدوین سیاست ها و وظایف گروه و پیشنهاد آن جهت تصویب در هیئت مدیره انجمن 
2-2-5: تدوین برنامه و بودجه سالانه و پیشنهاد آن جهت تصویب در هیئت مدیره انجمن
3-2-5: اجرای برنامه های سالانه مصوب
4-2-5: تشکیل کمیسیون های تخصصی زیر مجموعه گروه تخصصی و تعیین اهداف و وظایف آنها
5-2-5: تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی کمیسیون های تخصصی 
6-2-5: تهیه گزارشات عملکرد گروه تخصصی و ارائه آنها به هیئت مدیره انجمن
7-2-5: نظارت و کنترل بر اجرای برنامه های کمیسیون های تخصصی 
8-2-5: اجرای مصوبات هیئت مدیره انجمن که به گروه تخصصی جهت اجرا ابلاغ می گردد
9-2-5 :همکاری و مشارکت در تدوین آیین نامه ها و رویه های اجرایی انجمن و سایر گروه های تخصصی با هماهنگی هیئت مدیره انجمن
10-2-5: برگزاری انتخابات دوره ای هیئت اجرایی با هماهنگی و نظارت نماینده هیئت مدیره انجمن با توجه به آیین نامه داخلی گروه تخصصی 
3-5- هر یک از اعضاء انجمن می توانند با انتخاب خودشان یکی از گروه های تخصصی مصوب هیئت مدیره بشوند.
3-5- عضویت در یک گروه باید با مدرک تحصیلی یا شغل فعلی عضو هماهنگی و ارتباط داشته باشد.
3-5- اعضاء هیئت اجرایی گروه های تخصصی یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیئت اجرایی انتخاب می کنند که حکم آن ها توسط رئیس انجمن صادر می شود.
3-5- مدت عضویت در هیئت های اجرایی 2 سال و انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع خواهد بود.
3-5- اعضاء و روسای هیئت های اجرایی می توانند بر اساس مفاد اساس نامه انجمن برای مسئولیت های پیش بینی شده نظیر عضویت در هیئت مدیره، بازرس، دبیر و غیره کاندیدا شوند.
6- مراجعات و مستندات
اساس نامه انجمن علمی تعالی کسب وکار
مصوبات هیئت مدیره انجمن
7- پیوست ها
فرم تقاضای عضویت در گروه های تخصصی